කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

කාන්තා සමිති ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් කාන්තා සමිති ඇඟයීමේ වැඩසටහනක් 2020-02-27 දින කුලියාපිටිය නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුල පවත්වන ලදී.මේ සඳහා කාන්තා සමිති 30 සහභාගී වුණු අතර හොඳම සමිති 15 ක් තොරා ත්‍යාග සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන ලදී.

Posted in Divisional News on Jul 30, 2020