කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ සාකච්ඡාව

වර්ථමාන රජයේ සෞභ්‍යෙය් දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ නැණ බල සහිත ළමා පරපුරක් ඇති කිරීම උදෙසා ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව හා රැකවරණය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් දරුවන්ට විකල්ප පවුලක රැකවරණය ලබා දීමේ සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂක යෝජනා ක්‍රමය පිලිබඳ සාකච්ඡාවක් පලාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු,පළාත් ලේකම්වරු සහ පළාත් පරිවාස කොමසාරිස්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2020-07-07 දින සමාජ සේවා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

Posted in Highlights, Ministry News on Jul 09, 2020