කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

කාන්තා සවිය සහ අරුණෝදය සඟරා

2023 කාන්තා දිනයට සමගාමීව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද කාන්තා සවිය සහ අරුණෝදය සඟරා

මෙහිදී අරුණෝදය සගරාව භාගත කරගත හැක

මෙහිදී කාන්තා සවිය සගරාව භාගත කරගත හැක

Posted in Highlights, Ministry News on Mar 20, 2023