කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

National Event of World Children's Day 2020 was held on 2020-10-02 in "Ape gama" Batteramulla.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 06, 2020