කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

 • දිව්රුම් දීම -2022/09

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2022

  කලා කීර් ති ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිණිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරියේදී 2022 සැප්තැම්බර් මස 08 වන දින දිවුරුම් දෙන ලදි.

 • Hon State Minister Assumed Duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 08, 2022

  Hon State Minister Assumed Duties

  Hon State Minister of Women and Child Affairs, Mrs. Geetha Kumarasinghe assumed duties at the Ministry today (9 September, 2022). All the senior officials were present. Addressing the officials, the Minister said that she is looking forward to fulfilling the mandate of the Ministry for the betterment of the children and women of the nation.

 • Shuruliya North Central Programs

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 30, 2022

  Shuruliya North Central Programs

  Another two "Suhuruliya" training programs launched with the aim of providing women entrepreneurs with the information technology knowledge they need to develop their business is about to be held in the North Central Province. The program is jointly organized by the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment, ICTA Institute, and META Institute.

  1. Anuradhapura Districts – 31st August 2022 9.00 am - 4.30 pm - at Anuradhapura District Secretariat
  2. Polonnaruwa Districts – 1st and 2nd September 2022 9.00 am - 4.30 pm - Polonnaruwa District Secretariat

 • 12th Training of Trainers – Master Trainer Program of the ECD Project 2022

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 16, 2022

  12th Training of Trainers – Master Trainer Program of the ECD Project 2022

  The 12th Training of Trainers (TOT) Master Trainer Program of the Early Childhood Development Project commenced on 15th August 2022 at the Community Education Centre in Thalahena, Malabe.

  The TOT program supported by the Project aims to prepare the necessary pool of trainers to deliver short-term training across the nation. Currently the Project has trained 439 Master Trainers in its 5 year period. The TOT program includes many interactive sessions and discussion which participants actively participate. Participants wh...

 • Suhuruliya North Province Program

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 16, 2022

  Another series of "Suhuruliya" training programs launched with the aim of providing women entrepreneurs with the information technology knowledge they need to develop their business is about to be held in the Northern Province. The program is jointly organized by the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment, ICTA Institute, and META Institute.

  1. Kilinochchi and Mullaitivu Districts – 16th August 9.00 am - 4.30 am - at Kilinochchi District Secretariat
  2. Mannar and Vavuniya Districts – 17th August 9.00 am - 4.30 am - Mannar District Secretariat
  3. Jaffna District – 18th & 19th Augus...

 • Meet- Up with JICA Officials

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 09, 2022

  Delegates of the Japan International Cooperation Agency (JICA) - for Women's Empowerment (JICA) have held discussions with the Secretary and officials of the Ministry of Women, Children and Social Empowerment on the proposed project on “Strengthening Women's Active Societies to Empower Women in Collaboration with JICA (2022 - 2025).
  In this meeting, the "Monitoring Guidelines for the Empowerment of Women Entrepreneurs" already prepared with the support of JICA was officially handed over to the Secretary. And on this occasion, the Secretary emphasized the importance of collaborative efforts ...

 • Launching of Athwela Program

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 02, 2022

  "Athwela” The Parent Sponsored Child Support Scheme organized by Department of Probation and Child Care Services and Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment is scheduled to be launched on August 03, 2022.

 • Issuance of Annual Internal Transfer Orders - 2022 (Women Development Officer)

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 20, 2022

  Issuance of Annual Internal Transfer Orders - 2022 (Women Development Officer)

  Letters and Order list can be download by following link

  Click Here

 • මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිලිබදව ජාතික සතිය

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 07, 2022

  මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිලිබදව ජාතික සතිය -2022