කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

අප සැමගේ වටිනා ජිවිත සුරකිමින් අලුත් අවුරුද්ද සතුටින් සමරමු ....

රජයෙන් දරුවන්ට නව ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයක්...

දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ අයිතීන් වෙනුවෙන් ඔබේ යුතුකම් සහ වගකීම්

පළමු පාසල මවුකුසයි

Ammawarune Program

Nena Pradipa Program

World Children's Day - 2020

Nugasewana Programme - 2020-9- 25

Child Protection Video CLIP 6 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 5 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 3 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 2 Tamil Subtitle

ළමා හිංසනය පිටු දකිමු

Child Protection Video CLIP 1 Tamil Subtitle

දරු පැටියාගේ ලෝකය-දෙවන කොටස

දරුපැටියාගේ ලෝකය-පළමු කොටස

සතුටු පවුල රත්තරං - දෙවැනි කොටස

දියණි - පළමු කොටස

දියණි-දෙවන කොටස

පෑදි දිය

ඇයට ගරු කරන්න

වැලි කෙළියෙන් පිටු අතරට

කොරෝනා වසංගතය සහ ළමා සිත

සතුටු පවුල රත්තරං - පළමු කොටස

MCDWA

Pipi Thmbarana

Kantha Hinsanaya

Kantha Kamituwa

Lama Danweem

Sri Lanka Kantha Karyanshaya