කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

පළමු පාසල මවුකුසයි

Ammawarune Program

Nena Pradipa Program

World Children's Day - 2020

Nugasewana Programme - 2020-9- 25

Child Protection Video CLIP 6 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 5 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 2 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 3 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 1 Tamil Subtitle

ළමා හිංසනය පිටු දකිමු

දරු පැටියාගේ ලෝකය-දෙවන කොටස

දරුපැටියාගේ ලෝකය-පළමු කොටස

සතුටු පවුල රත්තරං - දෙවැනි කොටස

දියණි - පළමු කොටස

දියණි-දෙවන කොටස

පෑදි දිය

ඇයට ගරු කරන්න

වැලි කෙළියෙන් පිටු අතරට

කොරෝනා වසංගතය සහ ළමා සිත

සතුටු පවුල රත්තරං - පළමු කොටස

MCDWA

Pipi Thmbarana

Kantha Hinsanaya

Kantha Kamituwa

Lama Danweem

Sri Lanka Kantha Karyanshaya