කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

පළමු පාසල මවුකුසයි

Ammawarune Program

Nena Pradipa Program

World Children's Day - 2020

Nugasewana Programme - 2020-9- 25

Child Protection Video CLIP 6 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 5 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 3 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 2 Tamil Subtitle

ළමා හිංසනය පිටු දකිමු

Child Protection Video CLIP 1 Tamil Subtitle

දරු පැටියාගේ ලෝකය-දෙවන කොටස

දරුපැටියාගේ ලෝකය-පළමු කොටස

සතුටු පවුල රත්තරං - දෙවැනි කොටස

දියණි - පළමු කොටස

දියණි-දෙවන කොටස

පෑදි දිය

ඇයට ගරු කරන්න

වැලි කෙළියෙන් පිටු අතරට

කොරෝනා වසංගතය සහ ළමා සිත

සතුටු පවුල රත්තරං - පළමු කොටස

MCDWA

Pipi Thmbarana

Kantha Hinsanaya

Kantha Kamituwa

Lama Danweem

Sri Lanka Kantha Karyanshaya