மகளிர் மற்றும் சிறுவர் பகுதி

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களம்

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

முன் பிள்ளைப்பருவ அபிவிருத்திக்கான தேசிய செயலகம்

தேசிய பெண்கள் குழு

இலங்கை மகளிர் பணியகம்

சமூக வலுப்படுத்துகை பகுதி

சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் - வாழ்வாதார மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள்

சமூக சேவைகள் திணைக்களம் - சமூக அடிப்படையிலான புனர்வாழ்வு

தேசிய சமூக மேம்பாட்டு நிறுவனம் - இலங்கையில் சமூக பணித் தொழிலை மேம்படுத்துதல்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய செயலகம் - அங்கவீன குடிமக்களின் அதிகாரமளித்தல்

முதியோர்களுக்கான தேசிய செயலகம் - முதியோர் சேவைகளின் திறனை உருவாக்குதல்

இலங்கை சமூக பாதுகாப்பு சபை - சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்

கிராமிய அபிவிருத்தி பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - சமுர்த்தி பயனாளி குடும்பங்கள் விழிப்புணர்வு பயிற்சி நிகழ்ச்சி

சௌபாக்யா அபிவிருத்திப் பணியகம் - சௌபாக்யா உற்பத்தி கிராமங்கள்

உளவளத்துணை பிரிவு – உளவளத்துணை உளவியல்

அமைச்சு

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு 2022 ஜூலை 22 ஆம் தேதி அதிவிசேட வர்த்தமானி இலக்கம்: 2289/43 இன்படி ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. << வர்த்தமானி >>


அமைச்சு

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு 2022 ஜூலை 22 ஆம் தேதி அதிவிசேட வர்த்தமானி இலக்கம்: 2289/43 இன்படி ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. << வர்த்தமானி >>தொலைநோக்கு மற்றும் பணிக்கொடை

உதவி சேவைகள்


தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்  - மேலும்>

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட விதிமுறைகள்  - மேலும்>

தகவல் உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - தகவல்>