தகவல் உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் பகுதி


நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்

திரு.எம்.எச்.ஜி.பண்டார - மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)

5 ஆம் மாடி,
செத்சிறிபாய, கட்டம் II,
பத்தரமுல்ல.
தொலைபேசி இலக்கம் - 0112187266

தகவல் உத்தியோகத்தர்கள்

நிறுவனம் /திணைக்களம்  / அலுவலகத்தின் பெயர்
உத்தியோகத்தரின் பெயர் (தகவல் அலுவலர்)
பதவி
அலுவலக முகவரி
தொலைபேசி இலக்கம்
மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சு
திருமதி.பி.பி.எஸ்.அனுராதி
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
5 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல
0112187274
தேசிய பெண்கள் குழு
திருமதி.ஆர்.டி.ஐ.என்.தர்மசேனாநிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர்
5 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல
0112187257
பெண்கள் பணியகம்
திருமதி.சம்பா உபசேன
பணிப்பாளர்
3 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல
0112187270
முன் பிள்ளைப்பருவ அபிவிருத்திக்கான தேசிய செயலகம்
திருமதி.எச்.நயனா எஸ்.டி.கே.டி சில்வா
பணிப்பாளர்
6 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல
0112186054
தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை
திருமதி. ப்ரீத்திகா சகலசூரியா
பணிப்பாளர் - சட்டம்
இல: 330, தலவத்துகொட வீதி, மாதிவெல, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர
0112778911
நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களம்
திரு நாமல் லியனகே
ஆணையாளர்
3 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல
0112187283

சமூக வலுவூட்டல் பகுதி