நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

 

 
எமது செயற்றிட்டங்கள்

 

 

இளம்பருவ தாய்மார்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி

சைபர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பெண்கள் துன்புறுத்தல்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி.

பெருந்தோட்டத் துறையில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி

பெண்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு பற்றிய ஆராய்ச்சி நடத்துதல்

அறிக்கைகள்

இளம்பருவ தாய்மார்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி

சைபர் வன்முறை & VAW பற்றிய ஆராய்ச்சி 

விவசாய சிறு தோட்டங்களில் (தேயிலை, தென்னை, இரப்பர்) பணிபுரியும் பெண்கள் அனுபவிக்கும் பால்நிலை பாகுபாடு நடைமுறைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி

பெருந்தோட்டத் துறையில் VAW பற்றிய ஆராய்ச்சி 

logo