எங்கள் குழு

சானக உதயகுமார அமரசிங்க

சானக உதயகுமார அமரசிங்க

தவிசாளர்

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை

சிரேஷ்ட விரிவரையாளர்

குற்றவியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதி

சிறீ ஜெயவர்த்தனபுர பல்லைக்கழகம்

சுஜாதா அழகப்பெரும

சுஜாதா அழகப்பெரும

உப தவிசாளர்

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை

திருமதி அனோமா சிறிவர்த்தன

திருமதி அனோமா சிறிவர்த்தன

பணிப்பாளர் நாயகம்

உயிரியல் பற்றிய விசேட விஞ்ஞானமானிப் பட்டம்

(க.ப.க.), வியாபார நிருவாகம் பற்றிய முதுமானிப் பட்டம்

(கொ.ப.க.), சிக் சிக்மா கிறீனர் பெல்ட் (LMLS)

திரு சம்பத் குணவர்த்தன

திரு சம்பத் குணவர்த்தன

பணிப்பாளர்

மனித வளம் மற்றும் நிருவாகம்

தொழில் முகாமைத்துவம் பற்றிய கலைமானிப் பட்டம்

(கொ.ப.க.) முதுமானி சமூகவியல் பட்டம் (க.ப.க.)

முகாமைத்துவ டிப்ளோமா (பே.ப.க.)

வழக்கறிஞர் பிரீத்திகா சகலசூரிய

வழக்கறிஞர் பிரீத்திகா சகலசூரிய

பணிப்பாளர்

நீதிப்பிரிவு

logo