நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்


முன் பிள்ளைப்பருவ மபிவிருத்தி நிலையங்கள் / முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்கு காலையுணவு வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு ரூ.45,000.00 போஷாக்கு கொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் (குருஅபிமானி)

  


எமது செயற்றிட்டங்கள்


1 வீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட முன் பிள்ளைப்பருவ பராமரிப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி

logo