எங்கள் குழு

   நிர்வாகம்

Mr.M.H.G Bandara

திரு.எம்.எச்.ஜி பண்டார

மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)

தொடர்புகொள்ள : 011 2187266 ,Ext. 502

தொலைநகல் : 011 2187249

மின்னஞ்சல்: gunarathbandara@yahoo.com

Mrs.B.P.S Anuradhi

திருமதி.பி.பி.எஸ். அனுராதி

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)

தொடர்புகொள்ள : 011 2187274, Ext. 503

தொலைநகல் : 011 2187249

மின்னஞ்சல் : shamikaanuradhi78@gmail.com

Ms.R.T Senaratharachchi

செல்வி. ஆர்.டி செனரத்ஆரச்சி

உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)

தொடர்புகொள்ள : 011 2187273, Ext. 573

தொலைநகல் : 011 2187249

மின்னஞ்சல்: -

Ms.

செல்வி.

உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)

தொடர்புகொள்ள : 011 2186273, Ext. 504

தொலைநகல் : 011 2187249

மின்னஞ்சல்: -

   அபிவிருத்தி

Ms. N.H.M W.W.Herath

திருமதி. என்.எச்.எம்.டபிள்யூ.டபிள்யூ.ஹேரத்

மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

தொடர்புகொள்ள : 011 2187261 Ext. 509

தொலைநகல் : 011 2187280

மின்னஞ்சல் : herathnilmini6@gmail.com

Ms. R.D.I N.Dharmasena

செல்வி. ஆர்.டி.ஐ என்.தர்மசேன

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

தொடர்புகொள்ள : 011 2186059, Ext. 510

தொலைநகல் : 011 2187280

மின்னஞ்சல் : ireshadharmasena995@gmail.com

   திட்டமிடல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்

Mr.J.P.S Jayasinghe

திரு.ஜே.பி.எஸ் ஜயசிங்க

பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு)

தொடர்புகொள்ள : 011 2187275, Ext. 315

தொலைநகல் : 011 2186347

மின்னஞ்சல் : jpsjayasinghe@gmail.com

Ms. K.P.C. Subhashini

திருமதி. கே.பி.சி. சுபாஷினி

பதில் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு)

தொடர்புகொள்ள : +94 11 2187247, Ext. 316

தொலைநகல் : -

மின்னஞ்சல் : subhashini.kahatapitiya@gmail.com

Ms.Yashika Peiris

செல்வி. யஷிகா பீரிஸ்

பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு)

தொடர்புகொள்ள : +94 11 2187256 Ext. 317

தொலைநகல் : -

மின்னஞ்சல் : yashika87peiris@gmail.com

Ms.N.I.P.Liyanaarchchi

செல்வி. என்.ஐ.பி.லியனாரச்சி

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு)

தொடர்புகொள்ள : 011 3611110, Ext. 137

தொலைநகல் : -

மின்னஞ்சல்: padmiliyanaarachchi16@gmail.com

K.N.Jeewani

செல்வி. கே.என்.ஜீவனி

உதவிப் பணிப்பாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பம்)

தொடர்புகொள்ள : 0113463096, Ext. 300

தொலைநகல் : -

மின்னஞ்சல்: adit@childwomenmin@gov.lk

   கணக்கு பிரிவு
பிரதம நிதி உத்தியோகத்தர் (பிரதம கணக்காளர்)

தொடர்புகொள்ள : 011-2187254

தொலைநகல்: 011-2187255

மின்னஞ்சல்: 

   உள்ளகக் கணக்காய்வு

Mrs.C.S.Egodage

திருமதி. சி.எஸ்.எகொடகே

பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்

தொடர்புகொள்ள : 011-2187252

தொலைநகல் : 011-2187255

மின்னஞ்சல் : chamini.egodage@gmail.com

   சட்டப் பிரிவு

Mrs.Kumudu Perera

திருமதி. குமுது பெரேரா

சட்ட உத்தியோகத்தர்

தொடர்புகொள்ள : 011-2186273

தொலைநகல் : -

மின்னஞ்சல்: kumudu.perera@gmail.com

logo