எங்கள் குழு

திருமதி சம்பா உபசேன

திருமதி.  சம்பா உபசேன

பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : 011 2187270 /71 Ext. 319

தொலைநகல் : 011 2187270

மின்னஞ்சல்: champamaliniupasena@gmail.com

திருமதி நயனா சிங்கப்புலிகே


பிரதிப் பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : 011 2187269 Ext. 322

தொலைநகல் : 011 2187271

மின்னஞ்சல்: 

திருமதி குமாரி கொஸ்கஹகும்புற

பி.எல்.சுசந்த தர்மகீர்த்தி

பிரதிப் பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : 011 2187259 Ext. 320

தொலைநகல் : 011 2187271

மின்னஞ்சல்: susanthadpl@gmail.com

செல்வி.சுபானி ஜ.ஜெயசேகர

திருமதி. சுபானி ஜயசேகர

உதவிப் பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : 011 2187269 Ext. 322

தொலைநகல் : 011 2187271

மின்னஞ்சல்: adwb3@childwomenmin.gov.lk

logo