අපගේ කණ්ඩායම

චම්පා උපසේන මිය

චම්පා උපසේන මිය

අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන අංකය : 011 2187270 /71 Ext. 319

ෆැක්ස් : 011 2187270

ඊ - මේල් : champamaliniupasena@gmail.com

නයනා සිංගප්පුලිගේ මිය


නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන අංකය : 011 2187269 Ext. 322

ෆැක්ස් : 011 2187271

ඊ - මේල් : 

කුමාරි කොස්ගහකුඹුර මිය

සුසන්ත ධර්මකීර්ති මයා 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන අංකය : 011 2187259 Ext. 320

ෆැක්ස් : 011 2187271

ඊ - මේල් : susanthadpl@gmail.com

සුභානි අයි. ජයසේකර මෙය

සුභානි අයි. ජයසේකර මෙය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන අංකය : 011 2187269 Ext. 322

ෆැක්ස් : 011 2187271

ඊ - මේල් : adwb3@childwomenmin.gov.lk