අපගේ කණ්ඩායමගයනි කෞෂල්‍යා

විජේසිංහ මිය

කොමසාරිස්

දුරකථන අංකය : 011 2187283

ඊ - මේල් : commissioner@probation.gov.lk

කාංචනා ‍ෆොන්සේකා මිය

කාංචනා ‍ෆොන්සේකා මිය

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

දුරකථන අංකය : 011 2186061

ඊ - මේල් : dc@probation.gov.lk

ඒ. එන්. බෝපගමගේ මයා

ඒ. එන්. බෝපගමගේ මයා

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

දුරකථන අංකය : 011 2186114

ඊ - මේල් : N/A

සඳරේඛා ලියනගේ මිය

සඳරේඛා ලියනගේ මිය

සහකාර කොමසාරිස් (තාක්ෂණ)

දුරකථන අංකය : 011 2186066

ඊ - මේල් : actech@probation.gov.lk

ආර්. ඒ. ජේ. දිල්රුක්ෂි මිය

ආර්. ඒ. ජේ. දිල්රුක්ෂි මිය

ගණකාධිකාරි

දුරකථන අංකය : 011 2186245

ඊ - මේල් : acc@probation.gov.lk

ඩී. එන් ගමගේ මිය

ඩී. එන් ගමගේ මිය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන අංකය : 011 2186011

ඊ - මේල් : depdirplan@probation.gov.lk