எங்கள் குழுதிருமதி.கயனி

கௌசல்யா விஜேசிங்க

ஆணையாளர்

தொலைபேசி : 011 2187283

மின்னஞ்சல்: commissioner@probation.gov.lk

திருமதி.காஞ்சனா பென்சேகா

திருமதி.காஞ்சனா பென்சேகா

பிரதி ஆணையாளர்

தொலைபேசி : 011 2186061

மின்னஞ்சல்: dc@probation.gov.lk

திரு.ஏ.என்.பொபகமகே

திரு.ஏ.என்.பொபகமகே

பிரதி ஆணையாளர்

தொலைபேசி : 011 2186114

மின்னஞ்சல்: N/A

திருமதி.எஸ்.ஜி.லியனகே

திருமதி.எஸ்.ஜி.லியனகே

உதவி ஆணையாளர் (தொழில்நூட்பம்)

தொலைபேசி : 011 2186066

மின்னஞ்சல்: actech@probation.gov.lk

திருமதி.ஆர்.ஏ.ஜே.டில்றுக்சி

திருமதி.ஆர்.ஏ.ஜே.டில்றுக்சி

கணக்காளர

தொலைபேசி : 011 2186245

மின்னஞ்சல்: acc@probation.gov.lk

டி.என்.கமகே

டி.என்.கமகே

பிரதி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

தொலைபேசி : 011 2186011

மின்னஞ்சல்: depdirplan@probation.gov.lk

logo