நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

 


விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

சிறுவர்  உரிமைகள் மீதான வழிகாட்டல் குழு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

சிறுவர் கழகம் மற்றும் சிறுவர் கவுன்சில் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

மாதிரிக் கிராமம் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

சிறுவர்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிக்கும்  தென்னாசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம் (SAIEVAC)

 


எமது செயற்றிட்டங்கள்

 

 

சிறுவர் மைய இடர் அபாயக் குறைத்தல்

சிறுவர் தலைமையிலான ஆராய்ச்சி

logo