எமது சேவைகள்


பாதுகாப்புத் திட்டங்களைத் தயார் செய்தல்

2 உதவி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

 • செவண சரண பெற்றோர் பாதுகாவலர்
 • திட்டம்பாடசாலைக்குச்
 • செல்லாத பிள்ளைகளை பாடசாலைகளில் இணைத்தல் கெப்பகரு பெற்றோர் பாதுகாவலர்
 • திட்டம்நெனதிறிய கல்விப் புலமைப் பரிசில் திட்டம் இரட்டைக்
 • குழந்தைகளுக்கான
 • உதவிமருத்துவ உதவி 
 • திடீர் அனர்த்த உதவி
 • செனஹச சேமிப்புக் கணக்கு

எமது பெறுமானங்கள்


சிறுவர்களை அடிப்படையாகக் கொள்ளல்

 • பாசம், கருணையை முன்னிலைப்படுத்தல்
 • ஒத்துழைப்புசார் அணுகுமுறை
 • சிறந்த அர்ப்பணிப்பு
 • நல்லிணக்கம்
logo