எங்கள் குழு

திருமதி .டீ. டீ. வருணி ரசாதரி

திருமதி .டீ. டீ. வருணி ரசாதரி

பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : 011 2186054

தொலைநகல் : 011 2187277

மின்னஞ்சல்: varurasaads@gmail.com

திரு. வீ. சந்தன விஜேவர்தன

திரு. வீ. சந்தன விஜேவர்தன

பிரதிப்பணிப்பாளர் (பதில்கடமை )

தொலைபேசி : 011 2187189

தொலைநகல் : 011 2187277

மின்னஞ்சல்: wijewardhana87@gmail.com

செல்வி. ரித்மிகா செனரத்ஆரச்சி

செல்வி. ரித்மிகா செனரத்ஆரச்சி

உதவிப்பணிப்பாளர் (பதில்கடமை)

தொலைபேசி : 011 2187250

தொலைநகல் : 011 2187277

மின்னஞ்சல்: addchildwomen@gmail.com

logo