අපගේ වැඩසටහන්


1 ළමා අයිතිවාසිකම් සමාජය තුළ තහවුරු  කිරීම හා ළමා අපයෝජනයන් නිවාරණය කිරීමේ අරමුණින් සිවිල් සමාජය දැනුවත් කිරීම සඳහා විවිධ වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

2 ළමා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමට ග්‍රාමීය, ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික් හා පළාත් මට්ටමින් පිහිටුවා ඇති ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මෙහෙයුම් කමිටු වැඩසටහන

3 එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

4 ළමා සමාජ හා ළමා සභා වැඩසටහන

5 ප්‍රජා මූලික ළමා රක්ෂණ ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීම සඳහා සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකින්ම තෝරා ගන්නා ලද ගම්මානයක ළමා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වන ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන

6 ළමුන්ට එරෙහි හිංසනය වැලැක්වීම සදහා වන දකුණු ආසියානු කලාපිය සංවිධානය සමඟ සිදු කරන වැඩසටහන

 

අපගේ ව්‍යාපෘති


ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවදානම් අවමකරණය

ළමා මූලික පර්යේෂණ

ආන්තික ප්‍රජාවගේ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

ජංගම දුරකථන හා සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් ළමා අයිතිවාසිකම් සුරක්‍ෂිත කිරීමට Digital Story Telling වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම