අපගේ කණ්ඩායම

චානක උදයකුමාර අමරසිංහ මහතා

චානක උදයකුමාර අමරසිංහ මයා

සභාපති


සුජාතා අලහප්පෙරුම මහත්මිය

සුජාතා අලහප්පෙරුම මිය

උප සභාපති


අනෝමා සිරිවර්ධන මහත්මිය

අනෝමා සිරිවර්ධන මිය

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්


සම්පත් ගුණවර්ධන මහතා

සම්පත් ගුණවර්ධන මයා

අධ්‍යක්ෂ

මානව සම්පත් හා පරිපාලන


නීතිඥ ප්‍රීතිකා සකලසූරිය මහත්මිය

නීතිඥ ප්‍රීතිකා සකලසූරිය මිය

අධ්‍යක්ෂ

නීති අංශය