තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ විස්තර

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය


නම් කරන ලද නිලධාරියා

එම්.එච්. ජී. බණ්ඩාර මහතා - අතිරේක ලේකම් (පාලන)

5 වන මහල,
සෙත්සිරිපාය අදියර 2,
බත්තරමුල්ල.
දුරකථන අංකය-0112187266

තොරතුරු නිලධාරීන්

ආයතනයේ/දෙපාර්තමේන්තු/ කාර්යාලයේ නම නිලධාරියාගේ නම (තොරතුරු නිලධාරි) තනතුරු කාර්යාල ලිපිනය දුරකථන අංකය 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය බී.පී.එස්.අනුරාධි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) 5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, 11 අදියර, බත්තරමුල්ල. 0112187274
ජාතික කාන්තා කමිටුව ආර්.ඩී.අයි.එන්.ධර්මසේන මිය විධායක අධ්‍යක්ෂක 5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, 11 අදියර, බත්තරමුල්ල 0112187257
කාන්තා කාර්යාංශය චම්පා උපසේන මිය අධ්‍යක්ෂක 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, 11 අදියර, බත්තරමුල්ල. 0112187270
මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිලිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය එච්.නයනා එස්.ටී.කේ.ද සිල්වා මිය අධ්‍යක්ෂක 6 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, 11 අදියර, බත්තරමුල්ල. 0112186054
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ප්‍රීතිකා සකලසූරිය මිය අධ්‍යක්ෂක - නීතිමය නො: 330, තලවතුගොඩ පාර, මාදිවෙල, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 0112778911
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව නාමල් ලියනගේ මහතා කොමසාරිස් 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, 11 අදියර, බත්තරමුල්ල. 0112187283

සමාජ සවිබලගැන්වීම් අංශය


logo