කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග


පුරප්පාඩු


කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයේ පුරප්පාඩු සහකාර අධ්‍යක්ෂ/නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (IT) - 01 සහ තොරතුරු, සන්නිවේදන සහ තාක්ෂණ නිලධාරි (ICTO) - 01
ස්ථාන මාරු


උපදේශන සහකාර තනතුරේ වාර්ශික ස්ථානමාරුවීම් - 2024

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර නිලධාරී තනතුරෙහි වාර්ශික ස්ථානමාරු වීම් -2024

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2024

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් - 2024

වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් -2024 වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී  උපදේශන සහකාර 

උපදේශන සහකාර නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් - 2024

වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු නියෝග නිකුත් කිරීම - 2024 - වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී
logo