පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, සියලුම දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම සහ ඔවුන්ට සමාන අවස්ථා ලබා දීම සඳහා අනාථ, අත්හල සහ අසරණ ළමයින් සහ නීතිමය ගැටළුවලට බඳුන් වූ දරුවන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි. ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතියේ සඳහන් ළමා පැවැත්ම හා සංවර්ධනය සහතික කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, අවශ්‍යතා ඇති ළමුන් සඳහා සුබසාධන පහසුකම් සැපයීම, පළාත් සභා සමඟ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධීකරණය කිරීම, ළමා නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, කැපකරු රැකවරණය සැපයීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන් කිහිපයකි. ළමා අයිතිවාසිකම් අධීක්ෂණ කමිටු, ළමා සමාජ/ ළමා සභා වැඩසටහන, ළමා මූලික පර්යේෂණ පැවැත්වීම සහ ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ වැඩසටහන් ද ක්‍රියාත්මක වේ.

අපගේ දැක්ම 

ළමුන්ගේ අයිතීන් තහවුරු වූ ඔවුනට සංවේදී හිතකර සමාජයක්

අපගේ මෙහෙවර 

ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව අනාථ, අත්හල හා අසරණ ළමයින් ද, නීතිමය ගැටළුවලට බඳුන් වූ ළමයින් ද, සුවිශේෂී කර ගනිමින්  සියළුම ළමුන් ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරමින් ඔවුනට සමාන අවස්ථාවන් උදා කරදීම.

www.probation.gov.lk